Chọn mục Device Manger. Mục Network Adapters và gỡ bỏ các mục như hình dưới đây. Tiếp theo chọn biểu tượng mạng và nhận kết nối lại vào biểu tượng VPN của bạn. Lưu ý: – Video này tuân theo tất cả các quy tắc hướng dẫn cộng đồng Youtube.. "/>